Klachten

Voor klachten over ongewenst gedrag op school kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten terecht bij een externe vertrouwenspersoon. De meest voorkomende vormen van ongewenst gedrag zijn: seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie.

Daaronder vallen niet de klachten die betrekking hebben op onderwijskundige zaken, noch de klachten over de organisatie en inrichting van de school. Dit soort klachten kunnen besproken worden met de betreffende leerkracht of de directie van de school.

Binnen onze school hebben wij ook een interne vertrouwenspersoon (Sanne Seugling). U kunt voor de eerste zorg ook bij haar terecht. Zij kan u zo nodig doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Ouders en leerlingen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie. Dat betekent onder meer dat hij/zij geen meldplicht heeft naar de schoolleiding als het gaat om seksuele intimidatie of misbruik van een medewerker van de school met een leerling.

De externe vertrouwenspersoon is er voor de klager. Zij/hij begeleidt hem/haar bij behandeling van klachten door:

Vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met informatie.

Zelfstandig en onafhankelijk op te treden als aanspreekpunt voor alle mensen van de school die een klacht hebben.

Te zorgen voor een eerste opvang na een klacht.

Samen met klager te zoeken naar oplossingen en na te gaan of oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren.

Te onderzoeken of bemiddeling de geƫigende weg is voor een oplossing.

Het verstrekken van informatie over procedures, de werkwijze van de interne en de strafrechtelijke klachtenprocedures en te helpen bij het formuleren van de klacht.

Indien nodig te verwijzen naar externe hulpverleningsinstantie(s); voor de meeste instellingen is bureau Jeugdzorg de 'voordeur'.

Hebt U een klacht over seksuele intimidatie, pesten, bejegening, discriminatie en/of agressie, neem dan contact op met contactpersoon/interne vertrouwenspersoon van de school of met de externe vertrouwenspersoon.

 

Contactgegevens:

Internecontactpersoon: Sanne Seugling, te bereiken op nummer: 053-435 8052

Mevrouw A. (Anne) Overbeek is externe vertrouwenspersoon voor de stichting Consent en functioneert als aanspreekpunt bij klachten. Op werkdagen is zij bereikbaar op nummer: 0630642568 of via de mail info@anneoverbeek.nl