Klachten

Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Binnen elke school is er een contactpersoon of interne vertrouwenspersoon, die voor de eerste opvang zorgt en zo nodig verwijst naar de externe vertrouwenspersoon en/of het bestuursbureau van Consent. Stichting Consent is, conform artikel 14 Wet Primair Onderwijs aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen.

Stichting Consent heeft een klachtenregeling vastgesteld. Klik hier voor de klachtenregeling

 

Schoolcontactpersoon/ interne vertrouwenspersoon

De schoolcontactpersoon/ interne vertrouwenspersoon heeft tot taak de klager eerste opvang te bieden en te wijzen op de mogelijkheden voor het indienen van een klacht. De schoolcontactpersoon neemt de klacht niet zelf in behandeling.

Contactpersoon La Res, Loes Voogsgeerd en Sanne Seugling.

 

Externe vertrouwenspersoon

Voor klachten over ongewenst gedrag op school kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten terecht bij een externe vertrouwenspersoon. De meest voorkomende vormen van ongewenst gedrag zijn: seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie. 

Daaronder vallen niet de klachten die betrekking hebben op onderwijskundige zaken, noch de klachten over de organisatie en inrichting van de school. Dit soort klachten worden direct met de betrokken leerkracht of directie besproken. Als er in die situaties, sprake is van klachten over de bejegening, worden ze wel door de vertrouwenspersoon in behandeling genomen. 

Ouders en leerlingen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie. Dat betekent onder meer dat hij/zij geen meldplicht heeft naar de schoolleiding als het gaat om seksuele intimidatie of misbruik van een medewerker van de school met een leerling. 

De externe vertrouwenspersoon is er voor de klager. Zij/hij begeleidt hem/haar bij behandeling van klachten door:

 • vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met informatie.
 • zelfstandig en onafhankelijk op te treden als aanspreekpunt voor alle mensen van de school die een klacht hebben.
 • te zorgen voor een eerste opvang na een klacht.
 • samen met klager te zoeken naar oplossingen en na te gaan op oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren.
 • te onderzoeken of bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing.
 • het verstrekken van informatie over procedures, de werkwijze van de interne en de strafrechtelijke klachtenprocedures en te helpen bij het formuleren van de klacht.
 • indien nodig te verwijzen naar externe hulpverleningsinstantie(s); voor de meeste instellingen is Bureau Jeugdzorg de ‘voordeur’.

Hebt U een klacht over seksuele intimidatie, pesten, bejegening, discriminatie en/of agressie, neem dan contact op met de contact persoon/ interne vertrouwenspersoon van de school of met de externe vertrouwenspersoon. 

Mevrouw A. (Anne) Overbeek is externe vertrouwenspersoon voor Stichting Consent en functioneert als aanspreekpunt bij klachten. 

Zij is op werkdagen bereikbaar op:
Telefoon: 06 3064 2568
E-mail: anne@burooverbeek.nl
Website: https://burooverbeek.nl

 

Bestuur

Een klager kan voor behandeling van de klacht ook terecht bij het bestuur van Consent. De wijze van afhandeling wordt ook wel interne klachtafhandeling genoemd. Een formele klachtbehandeling via een procedure bij de LKC kan zo voorkomen worden.

Stichting Consent
Bestuurssecretaris
Postbus 40042
7504 RA Enschede
Telefoon: 053-4884444
E-mail: info@consentscholen.nl.

 

Landelijke Klachtencommissie 

Stichting Consent is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een advies uitbrengen. Het probleem kan vaak ook door mediation worden opgelost.
Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang maar ook over beslissingen. Veelvoorkomende onderwerpen van klachten zijn:

 • begeleiding en andere onderwijskundige zaken
 • communicatie
 • schorsing en verwijdering
 • pesten
 • ongewenste intimiteiten
 • discriminatie
 • groepsindeling en bevordering

Nadat een klacht is ingediend neemt een secretaris van Onderwijsgeschillen contact op met de indiener van de klacht om te bespreken welke route het beste is om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot één van de volgende routes:

 • interne klachtbehandeling: als beide partijen ermee instemmen wordt de klacht doorgestuurd naar het schoolbestuur, die de klacht verder in behandeling neemt. De klacht kan dan intern worden opgelost. 
 • mediation: met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met behulp van een onafhankelijke neutrale persoon: de mediator. 
 • formele klachtbehandeling via een procedure bij de LKC. 

Stichting Onderwijsgeschillen
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191 3508 AD Utrecht
Telefoon: 030- 2809590
E-mail:  info@onderwijsgeschillen.nl
website: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc.