Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband 2302 (www.swv2302.nl).

De scholen van het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de basisondersteuning die in elke school geboden wordt (zie het document daarover op de website www.swv2302.nl ). Naast deze basisondersteuning kan er op scholen extra ondersteuning geboden worden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Onze ambitie voor de toekomst

Het is onze ambitie om een school te zijn die op een hoog niveau brede ondersteuning biedt aan alle kinderen die bij ons worden aangemeld binnen onze grenzen (zie hieronder). Wij denken altijd vanuit kansen en niet vanuit belemmeringen. We hebben de intentie om kinderen hier op school te ondersteunen in plaats van ze te verwijzen. We hebben de knowhow om de talenten van de kinderen optimaal te benutten. Dit alles doen wij in nauwe samenwerking met de ouder. De relatie ouder-leerling-leerkracht staat daarbij centraal.

Aanmelding

Bij de aanmelding van kinderen met specifieke ondersteuningsvragen verwachten wij van ouders dat zij ons vertellen dat hiervan sprake is en op welke gebieden. Wij onderzoeken vervolgens of wij de noodzakelijke ondersteuning kunnen bieden. Dit doen we samen met het Steunpunt Onderwijs Enschede (SPOE). Binnen 6 weken mag u van ons verwachten dat we aangeven of we uw kind passend onderwijs kunnen bieden. Als dat niet het geval is, mag u van ons verwachten dat we aangeven waar wel passend onderwijs geboden kan worden. In sommige gevallen moet onderzoek worden gedaan om dit te bepalen. In dat geval verwachten wij uw medewerking. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om binnen 6 weken een passend aanbod te doen. Dan kan de onderzoekstermijn met maximaal 4 weken verlengd worden.

De afweging of onze school passend onderwijs aan uw kind kan bieden is een individuele afweging. Een eventueel ‘etiket’ als autisme of ADHD is niet leidend, maar van belang is om duidelijk te krijgen welke specifieke onderwijsbehoeften uw kind heeft. Ook kijken we naar de draaglast van de groep waarin uw kind komt en naar de langere termijn: kunnen wij uw kind gedurende meerdere schooljaren passend onderwijs bieden? Als we daar niet zeker van zijn maken we afspraken met u over periodieke evaluaties.

Wij vinden dat een kind met specifieke ondersteuningsbehoeften de veiligheid voor andere kinderen en leerkrachten niet in gevaar mag brengen. Ook vinden wij dat er sprake moet kunnen zijn van voldoende ontwikkeling. De ondersteuningsbehoefte mag niet met zich mee brengen dat aan andere kinderen onvoldoende aandacht besteedt kan worden. 

Meer informatie over wat wij als basisschool kunnen bieden kunt u terugvinden in ons schoolondersteuningsprofiel.